Fatma Akerman Anderson “Göstergebilime Giriş” kitabının önsözünde göstergebilimden şu cümlelerle bahsediyor: “göstergebilim eğlenceli bir bilim dalıdır. “Neden?” diye soracak olursanız, çok geniş bir uygulama alanı var da ondan. Genlerimizden tutun da, en sıradan gündelik olaylara kadar her şeyi mercek altına alabiliyor.”

20.yy’ın ikinci yarısında ekonomik büyüme ilen gelen tüketim artışı, ulaşım ve iletişimin hızlanması beraberinde büyük bir kentleşmeyi getirdi. Bu yoğun kentleşme ve doğadan kopuş süreci neredeyse artık göstergelerden kurulu, yapma bir dünyada yaşamamıza sebep oldu. Günümüz insanının içinde bulunduğu yoğun kent yaşamının getirdiği ihtiyaçlar ve üzerine gelen teknolojik icatlar, hayatımızda işlevi giderek artan dijital ürünler ve servisler ortaya çıkmasını…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store